Da Zhu Zai

Da Zhu Zai

อ่านDa Zhu Zai เรื่องราวของโลกแห่งจอมยุทธปกครองโลกทั้งใบ ด้วยการนำของหลากหลายตระกูล ภายในอาณาจักรได้เกิดการต่อสู้แย่งชิงอำนาจการต่อสู้จากบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อกันมา เด็กหนุ่มมู่เฉินได้ออกเดินทางผจญภัย และพบกับลั่วหลีจนเกิดความรักในที่สุด ผู้แต่งเดียวกับ Martial universe หรือ Wu Dong Qian Kun และ Fights break sphere

Da Zhu Zai
#ตอนที่ 205
06 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 204
06 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 203
06 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 202
06 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 201
06 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 200
06 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 199
06 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 198
06 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 197
06 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 196
06 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 195
06 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 194
06 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 193
06 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 192
06 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 191
06 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 190
06 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 189
06 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 188
06 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 187
06 มีนาคม 2022
#ตอนที่ 186
07 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 185
07 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 184
07 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 183
07 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 182
07 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 181
07 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 180
07 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 179
07 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 178
07 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 177
07 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 176
07 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 175
07 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 174
07 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 173
07 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 172
07 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 171
07 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 170
07 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 169
07 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 168
07 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 167.1
07 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 167
02 พฤศจิกายน 2012
#ตอนที่ 166.1
07 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 166
02 พฤศจิกายน 2012
#ตอนที่ 165.1
07 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 165
02 พฤศจิกายน 2012
#ตอนที่ 164.1
07 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 164
02 พฤศจิกายน 2012
#ตอนที่ 163.1
07 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 163
02 พฤศจิกายน 2012
#ตอนที่ 162.1
07 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 162
02 พฤศจิกายน 2012
#ตอนที่ 161.1
07 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 161
02 พฤศจิกายน 2012
#ตอนที่ 160.1
07 สิงหาคม 2021
#ตอนที่ 160
02 พฤศจิกายน 2012
#ตอนที่ 159
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 158
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 157
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 156
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 155
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 154
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 153
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 152
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 151
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 150
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 149
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 148
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 147
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 146
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 145
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 144
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 143
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 142
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 141
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 140
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 139
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 138
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 137
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 136
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 135
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 134
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 133
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 132
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 131
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 130
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 129
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 128
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 127
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 126
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 125
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 124
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 123
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 122
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 121
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 120
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 119
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 118
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 117
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 116
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 115
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 114
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 113
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 112
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 111
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 110
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 109
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 108
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 107
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 106
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 105
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 104
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 103
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 102
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 101
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 100
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 99
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 98
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 97
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 96
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 95
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 94
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 93
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 92
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 91
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 90
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 89
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 88
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 87
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 86
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 85
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 84
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 83
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 82
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 81
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 80
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 79
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 78
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 77
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 76
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 75
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 74
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 73
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 72.1
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 72
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 71
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 70
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 69
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 68
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 67
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 66
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 65
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 64
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 63
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 62
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 61
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 60
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 59
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 58
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 57
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 56
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 55
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 54
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 53
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 52
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 51
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 50
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 49
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 48
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 47
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 46
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 45
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 44
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 43
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 42
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 41
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 40
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 39
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 38
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 37
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 36
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 35
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 34
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 33
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 32
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 31
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 30
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 29
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 28
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 27
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 26
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 25
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 24
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 23
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 22
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 21
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 20
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 19
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 18
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 17
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 16
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 15
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 14
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 13
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 12
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 11
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 10
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 9
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 8
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 7
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 6
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 5
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 4
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 3
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 2
28 กุมภาพันธ์ 2021
#ตอนที่ 1
28 กุมภาพันธ์ 2021